Posterlounge   Pomoc   Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe


1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla konsumentów.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Posterlounge GmbH.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Państwa w przycisk finalizujący zamówienie w naszym sklepie. Sfinalizowanie zamówienia oznacza przyjęcie przez Państwa naszej oferty i dokonanie zakupu towarów znajdujących się w koszyku zakupowym. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.


3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz regulamin. Mogą Państwo również sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta.


4. Dostawa produktów

Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu.

Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.

Wysyłka towarów spedycyjnych (wielkogabarytowych) odbywa się samochodem ciężarowym do krawężnika znajdującego się najbliżej adresu dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Zamówienia dokonane na stronie www.posterlounge.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski.


5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia wyboru dostępnych metod płatności za zamówienie w zależności od wartości zamówienia, użytego urządzenia końcowego lub innych obiektywnych kryteriów.

Karta kredytowa
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej. Państwa karta zostanie obciążona niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

PayPal
W celu dokonania zapłaty za zamówienie za pośrednictwem usługodawcy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luksemburg („PayPal”) muszą być Państwo zarejestrowani w serwisie PayPal lub dokonać takiej rejestracji oraz zatwierdzić polecenie wykonania płatności. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzana przez PayPal bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.
PayPal może zaoferować wybranym według własnych kryteriów i zarejestrowanym w jego serwisie klientom dodatkowe sposoby płatności dostępne w ramach konta klienta zarejestrowanego w PayPal. Nie mamy wpływu na oferowanie przez PayPal tych dodatkowych sposobów płatności; skorzystanie z nich oznacza zawarcie przez Państwa umowy z firmą PayPal. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na swoim koncie PayPal.

Bankowość online
Do dokonania płatności za zamówienie konieczny jest dostęp do serwisu banku współpracującego z Przelewy24, serwisu dostawcy usług płatniczych PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska. W ostatnim kroku składania zamówienia należy wybrać swój bank. Następnie nastąpi przekierowanie do serwisu bankowości internetowej wybranego banku, gdzie po zalogowaniu się będzie można sfinalizować płatność. Potem nastąpi wykonanie transakcji płatniczej i Państwa konto zostanie obciążone. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

BLIK
Aby zapłacić rachunek za pomocą BLIKA, serwisu dostawcy usług płatniczych Polski Standard Płatności Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, Polska, należy posiadać konto polskim banku oferującym BLIK jako metodę płatności oraz mieć zainstalowaną aplikację swojego banku na smartfonie. Po złożeniu zamówienia w formularzu płatności należy podać sześciocyfrowy kod BLIK z aplikacji a następnie potwierdzić przelew w aplikacji kodem PIN. Potem nastąpi wykonanie transakcji płatniczej i Państwa konto zostanie obciążone. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Klarna
We współpracy z dostawcą usług płatniczych Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja („Klarna”) oferujemy Państwu wskazane poniżej sposoby płatności. Płatność za pośrednictwem usługodawcy Klarna jest dostępna wyłącznie dla konsumentów. O ile poniżej nie określono inaczej, płatność za pośrednictwem Klarna wymaga pomyślnej weryfikacji Państwa adresu i zdolności kredytowej, dokonywanej bezpośrednio na rzecz Klarna. Dalsze informacje i wskazówki znajdą Państwo przy poszczególnych opcjach płatności oraz w trakcie składania zamówienia.

  • Zapłać za 30 dni
    Zapłaty za zamówienie dokonują Państwo w terminie 30 dni po wysłaniu towaru i otrzymaniu rachunku.


6. Zastrzeżenie własności towaru

Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.


7. Szkody powstałe podczas transportu

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli zamówione towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.


8. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin.

W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacje można składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@posterlounge.pl
  • na piśmie na adres: Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Niemcy

Informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Nasz dział obsługi klientów jest do Państwa dyspozycji: w przypadku pytań oraz celem zgłoszenia reklamacji mogą Państwo kontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Jest on dostępny we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 16.00 pod numerem telefonu +49 341 33 97 59 00 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: pomoc@posterlounge.pl.


9. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych w przypadku:
  • uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
  • naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
  • naruszenia ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
  • szkód poniesionych przez konsumenta
  • gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

W przypadku gdy w wyniku lekkiego niedbalstwa dojdzie do naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze), nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy, których wystąpienia można się zwykle spodziewać. W pozostałych przypadkach, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.


10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem.

Jesteśmy gotowi wziąć udział w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów.

Lipsk, 04.07.2023