Ogólne warunki handlowe


1. Zakres stosowania

Dla wszystkich zamówień składanych przez konsumentów i przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązuje poniższy regulamin.

Konsumentem jest zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 [1] Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Wobec przedsiębiorców niniejszy regulamin obowiązuje również dla przyszłych transakcji, bez konieczności ponownego wskazywania na ten fakt. Inne lub uzupełniające regulaminy i ogólne warunki handlowe stosowane przez przedsiębiorcę nie znajdują zastosowania; staną się one częścią umowy dopiero wtedy, gdy udzielimy na to wyraźnej zgody.


2. Zawarcie umowy oraz jej strony

Umowa kupna zostaje zawarta z Posterlounge GmbH.

Umieszczając produkty w ofercie sklepu internetowego składamy wiążącą ofertę na zawarcie umowy dotyczącej tych artykułów. Mogą Państwo najpierw niezobowiązująco dodać produkty do koszyka i w każdym momencie zmienić wprowadzane dane przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając w tym celu z ukazujących się w trakcie procesu zamówienia wskazówek dotyczących możliwych zmian. Umowa zostaje zawarta po kliknięciu przez Państwo w przycisk potwierdzający wolę złożenia zamówienia, który oznacza akceptację oferty na zakup towaru umieszczonego w koszyku. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo jeszcze raz potwierdzenie drogą e-mailową.


3. Język umowy oraz zasady zawierania umowy

Umowę można zawrzeć w języku polskim.

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz regulamin. Informacje dotyczące Państwa zamówień mogą Państwo sprawdzić również na naszym koncie klienta.


4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach.

Towar sprzedajemy wyłącznie wysyłkowo. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

Wysyłka towarów spedycyjnych (wielkogabarytowych) odbywa się samochodem ciężarowym do krawężnika znajdującego się najbliżej adresu dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Zamówienia dokonane na stronie www.posterlounge.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski.


5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia wyboru dostępnych metod płatności za zamówienie w zależności od wartości zamówienia, użytego urządzenia końcowego lub innych obiektywnych kryteriów oraz w zależności od tego, czy dokonują Państwo zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsiębiorca.

Karta kredytowa
Składając zamówienie przekazują nam Państwo równocześnie dane swojej karty kredytowej. Po potwierdzeniu Państwa danych jako prawnego właściciela karty zwracamy się bezpośrednio po złożeniu przez Państwa zamówienia do firmy obsługującej karty płatnicze z żądaniem zainicjowania transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez firmę obsługującą karty płatnicze, a Państwa karta jest obciążana.

PayPal
W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy online PayPal. Aby dokonać zapłaty za zamówienie za pomocą serwisu PayPal muszą być Państwo w nim zarejestrowani lub dokonać takiej rejestracji, a następnie dokonać potwierdzenia swoimi danymi dostępowymi i zlecić wykonanie płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana bezpośrednio po tym w sposób automatyczny przez PayPal. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Dotpay
Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy płatności online Dotpay. Aby zapłacić za dokonane zamówienie za pośrednictwem Dotpay, muszą Państwo posiadać zintegrowane z Dotpay konto bankowości internetowej z aktywną opcją autoryzacji przy pomocy kodów PIN/TAN, wprowadzić odpowiednie dane identyfikacyjne i zlecić dokonanie płatności. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia. Bezpośrednio po tym Dotpay zrealizuje transakcję płatniczą, a Państwa konto zostanie obciążone.


6. Zastrzeżenie własności towaru

Towar do momentu całkowitej zapłaty ceny pozostaje naszą własnością.

Dodatkowo dotyczy przedsiębiorców: zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących kontaktów handlowych.


7. Dobrowolne prawo zwrotu do 100 dni po otrzymaniu towaru

Dotyczy konsumentów: oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy (patrz informacje dotyczące odstąpienia od umowy) przysługuje Państwu dobrowolne prawo zwrotu towaru w ciągu 100 dni od jego otrzymania. Prawo zwrotu umożliwia Państwu również odstąpienie od umowy po upływie 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy poprzez zwrot towaru w ciągu 100 dni od daty jego otrzymania (termin rozpoczyna swój bieg dzień po otrzymaniu towaru) na podany poniżej adres. Wysyłka w podanym terminie oznacza dotrzymanie terminu. Warunkiem skorzystania z dobrowolnego prawa zwrotu jest jednak zwrócenie towaru w całości i bez uszkodzeń.

Towar prosimy odesłać na adres:
Posterlounge GmbH, Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Niemcy

Umownie przyznane dobrowolne prawo zwrotu nie narusza ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Do upływu 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy zastosowanie znajdują wyłącznie warunki ustawowe wymienione w informacjach o odstąpieniu od umowy. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza Państwa ustawowych praw gwarancyjnych.


8. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy konsumentów:
W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

Dotyczy przedsiębiorców:
Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy przechodzi na Państwa w momencie jej wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki.


9. Rękojmia i gwarancje

Dotyczy konsumentów: obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Reklamacje można składać:
  • pisemnie na adres: Posterlounge GmbH, Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Niemcy
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@posterlounge.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

Dotyczy przedsiębiorców: na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę.

Obsługa klientów: w przypadku pytań oraz celem zgłoszenia reklamacji mogą Państwo kontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Jest on dostępny we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 16.00 pod numerem telefonu +49 341 33 97 59 00 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: pomoc@posterlounge.pl.


10. Zasady odpowiedzialności

Odpowiadamy bez ograniczeń za roszczenia spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub agentów z tytułu
  • szkody na zdrowiu i życiu
  • naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
  • ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
  • względem konsumenta.

Z wyjątkiem powyższych przypadków, nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy.


11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed komisją rozjemczą dla konsumentów.


12. Postanowienia końcowe

Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą, wówczas obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem jest wyłącznie sąd właściwy dla naszej siedziby.

Lipsk, 01.03.2020