Posterlounge   Pomoc   Ogólne warunki handlowe

Regulamin sklepu


1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez konsumentów i przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Wobec Przedsiębiorców niniejszy regulamin obowiązuje również dla przyszłych transakcji, bez konieczności ponownego wskazywania na ten fakt. Inne lub uzupełniające regulaminy i ogólne warunki handlowe stosowane przez przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.


2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Posterlounge GmbH.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Państwa w przycisk finalizujący zamówienie w naszym sklepie. Sfinalizowanie zamówienia oznacza przyjęcie przez Państwa naszej oferty i dokonanie zakupu towarów znajdujących się w koszyku zakupowym. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.


3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz regulamin. Mogą Państwo również sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta.


4. Dostawa produktów

Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu.

Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.

Wysyłka towarów spedycyjnych (wielkogabarytowych) odbywa się samochodem ciężarowym do krawężnika znajdującego się najbliżej adresu dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Zamówienia dokonane na stronie www.posterlounge.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski.


5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia wyboru dostępnych metod płatności za zamówienie w zależności od wartości zamówienia, użytego urządzenia końcowego lub innych obiektywnych kryteriów oraz w zależności od tego, czy dokonują Państwo zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsiębiorca.

Karta kredytowa
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej, a następnie operator Państwa karty przeprowadza autoryzację płatności. Po weryfikacji Państwa danych i potwierdzeniu statusu właściciela karty, automatycznie przeprowadzona zostaje transakcja płatnicza, a Państwa karta kredytowa zostaje obciążona.

PayPal
W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową usługodawcy płatności online PayPal. W celu dokonania zapłaty za zamówienie za pomocą serwisu PayPal muszą być Państwo w nim zarejestrowani lub dokonać takiej rejestracji oraz następnie zatwierdzić polecenie wykonania płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji. Bezpośrednio po tym PayPal przeprowadza w sposób automatyczny transakcje płatniczą. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Dotpay
Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy płatności online Dotpay. Aby zapłacić za dokonane zamówienie za pośrednictwem Dotpay, muszą Państwo posiadać zintegrowane z Dotpay konto bankowości internetowej z aktywną opcją autoryzacji przy pomocy kodów PIN/TAN, wprowadzić odpowiednie dane identyfikacyjne i zlecić dokonanie płatności. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia. Bezpośrednio po tym Dotpay zrealizuje transakcję płatniczą, a Państwa konto zostanie obciążone.


6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.


7. Zastrzeżenie własności rzeczy

Rzecz pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.


8. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela przesyłki oraz kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

Dotyczy przedsiębiorców: ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy przechodzi na Państwa w momencie jej wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki do Państwa. W razie zawarcia umowy między przedsiębiorcami, kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


9. Rękojmia i gwarancje

Reklamacje można składać:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@posterlounge.pl
 • na piśmie na adres: Posterlounge GmbH, Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Niemcy

Dotyczy konsumentów: zobowiązani jesteśmy dostarczyć rzeczy wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady). Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania. Informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Dotyczy przedsiębiorców: w przypadku sprzedaży rzeczy nowo wyprodukowanych okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 1 rok od momentu przejścia ryzyka. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Ustawowe okresy przedawnienia roszczeń regresowych pozostają nienaruszone. Wyłącznie informacje pochodzące bezpośrednio od nas oraz opisy produktów producenta, o których mowa w zawartej z nami umowie stanowią porozumienie dotyczące uzgodnionych właściwości towaru; nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne twierdzenia producenta lub inne informacje zawarte w reklamach. Jeżeli dostarczona rzecz ma wady, wywiązujemy się z rękojmi według własnego uznania w pierwszej kolejności usuwając wady (naprawa) lub dostarczając rzecz wolną od wad (dostawa zastępcza).

Powyższe ograniczenia i skrócone terminy nie obowiązują w przypadku szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzono wykonanie zobowiązania w przypadkach:
 • uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
 • naruszenia obowiązków na skutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa
 • naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze)
 • gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne
 • naruszenia zobowiązań gwarancyjnych, jeśli takie zostały ustalone między stronami umowy

Nasz dział obsługi klientów jest do Państwa dyspozycji: obsługa klientów: w przypadku pytań oraz celem zgłoszenia reklamacji mogą Państwo kontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Jest on dostępny we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 16.00 pod numerem telefonu +49 341 33 97 59 00 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: pomoc@posterlounge.pl.


10. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych w przypadku:
 • uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
 • naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
 • naruszenia ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
 • szkód poniesionych przez konsumenta
 • gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

W przypadku gdy w wyniku lekkiego niedbalstwa dojdzie do naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze), nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy, których wystąpienia można się zwykle spodziewać. W pozostałych przypadkach, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.


11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów.


12. Postanowienia końcowe

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby.

Lipsk, 07.04.2020