Posterlounge   Pomoc   Ogólne warunki handlowe

Regulamin sklepu


1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla konsumentów.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Posterlounge GmbH.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Państwa w przycisk finalizujący zamówienie w naszym sklepie. Sfinalizowanie zamówienia oznacza przyjęcie przez Państwa naszej oferty i dokonanie zakupu towarów znajdujących się w koszyku zakupowym. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.


3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz regulamin. Mogą Państwo również sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta.


4. Dostawa produktów

Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu.

Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.

Wysyłka towarów spedycyjnych (wielkogabarytowych) odbywa się samochodem ciężarowym do krawężnika znajdującego się najbliżej adresu dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Zamówienia dokonane na stronie www.posterlounge.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski.


5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia wyboru dostępnych metod płatności za zamówienie w zależności od wartości zamówienia, użytego urządzenia końcowego lub innych obiektywnych kryteriów.

Karta kredytowa
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej, a następnie operator Państwa karty przeprowadza autoryzację płatności. Po weryfikacji Państwa danych i potwierdzeniu statusu właściciela karty, automatycznie przeprowadzona zostaje transakcja płatnicza, a Państwa karta kredytowa zostaje obciążona.

PayPal
W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową usługodawcy płatności online PayPal. W celu dokonania zapłaty za zamówienie za pomocą serwisu PayPal muszą być Państwo w nim zarejestrowani lub dokonać takiej rejestracji oraz następnie zatwierdzić polecenie wykonania płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji. Bezpośrednio po tym PayPal przeprowadza w sposób automatyczny transakcje płatniczą. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Dotpay
Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy płatności online Dotpay. Aby zapłacić za dokonane zamówienie za pośrednictwem Dotpay, muszą Państwo posiadać zintegrowane z Dotpay konto bankowości internetowej z aktywną opcją autoryzacji przy pomocy kodów PIN/TAN, wprowadzić odpowiednie dane identyfikacyjne i zlecić dokonanie płatności. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia. Bezpośrednio po tym Dotpay zrealizuje transakcję płatniczą, a Państwa konto zostanie obciążone.


6. Zastrzeżenie własności rzeczy

Rzecz pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.


7. Szkody powstałe podczas transportu

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela przesyłki oraz kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.


8. Rękojmia i gwarancje

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć rzeczy wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady). Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

Reklamacje można składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@posterlounge.pl
  • na piśmie na adres: Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Niemcy

Informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Nasz dział obsługi klientów jest do Państwa dyspozycji: w przypadku pytań oraz celem zgłoszenia reklamacji mogą Państwo kontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Jest on dostępny we wszystkie dni powszednie w godzinach od 10.00 do 16.00 pod numerem telefonu +49 341 33 97 59 00 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: pomoc@posterlounge.pl.


9. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych w przypadku:
  • uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
  • naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
  • naruszenia ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
  • szkód poniesionych przez konsumenta
  • gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

W przypadku gdy w wyniku lekkiego niedbalstwa dojdzie do naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze), nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy, których wystąpienia można się zwykle spodziewać. W pozostałych przypadkach, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.


10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem.

Jesteśmy gotowi wziąć udział w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów.

Lipsk, 03.06.2022